Wycena nieruchomości - Rzeczoznawca

W ramach rzeczoznawstwa majątkowego dokonuję określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością, w  tym więc:
-    nieruchomości gruntowych (działki budowlane, działki rolne, lasy),
-    nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe, komercyjne),
-    nieruchomości zabudowanych (domów mieszkalnych, budynków gospodarczych),
-    nieruchomości przemysłowych, biurowych i magazynowych,
-    ograniczonych praw rzeczowych (służebność itp.).
Efektem takiej wyceny jest sporządzenie dla zlecającego operatu szacunkowego.

Ponadto wykonuję opracowania i ekspertyzy niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:
-    rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku (analizy),
-    efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju,
-    skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
-    oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali,
-    bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
-    określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
-    wyceny przedsiębiorstw,
-    wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
-    wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości,
-    raporty o nieruchomości - ważne przed dokonaniem transakcji zakupu; raport zawiera informacje o nieruchomości z księgi wieczystej, ewidencji gruntów, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz innych rejestrów; celem jego sporządzenia jest pełna informacja o stanie prawnym interesującej Państwa nieruchomości, co pozwoli uniknąć przykrych niespodzianek po jej nabyciu.

Cele wyceny:
-    zabezpieczenie kredytu,
-    określenie wartości na potrzeby sprzedaży,
-    ustalenie podatku od spadku i darowizny,
-    ubezpieczenie,
-    aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
-    podział majątku,
-    wykup mieszkania spółdzielczego,
-    określenie opłaty adiacenckiej i planistycznej,
-    określenie należności z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji (odrolnienia gruntu),
-    określenie szkód majątkowych spowodowanych budową infrastruktury (np. budowa drogi, budowa linii wysokiego napięcia, itp.),
-    wycena majątku przedsiębiorstw dla potrzeb sprawozdań finansowych,
-    i inne.

 

Zasięg usług

Podstawowym, aczkolwiek nie wyłącznym zasięgiem mych usług obejmuję:
- województwo dolnośląskie,
- województwo opolskie,
- województwo wielkopolskie (południowa część).

 

Cennik

Cenę usługi określenia wartości nieruchomości (wyceny nieruchomości) określa umowa z zamawiającym wycenę. Cena ta  nie jest zależna od wartości nieruchomości.

Cena usługi ustalana jest indywidualnie dla każdego zlecenia i zależna jest m.in. od następujących czynników:
- charakteru, wielkości i rodzaju części składowych nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,
- nakładu pracy niezbędnego do wykonania czynności, koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny,
- terminu i warunków wykonania czynności szacunkowych,
- kosztów ponoszonych w związku z wykonanymi czynnościami (dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, i in.).

Jeśli chcieliby Państwo poznać cenę usługi proszę o kontakt telefoniczny, mailowy lub korzystając z zakładki „Kontakt”.

              


Członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu

 

 


Uczestnik Systemu AmronW ramach usług związanych z wyceną nieruchomości oferujemy Państwu kompleksowe określenie wartości nieruchomości (wycenę wykonuje doświadczony reczoznawca nieruchomości), takich jak nieruchomości gruntowe, zabudowane, lokalowe oraz nieruchomości biurowe, magazynowe i przemysłowe; w skład proponowanej oferty wchodzą także ograniczone prawa rzeczowe. Prócz profesjonalnej wyceny nieruchomości, jako doświadczony rzeczoznawca nieruchomości zajmuje się również określaniem wartości maszyn oraz urządzeń związanych z nieruchomościami. Zapraszamy do naszego biura: (Wrocław, ul. Orla 16/4 oraz Głuchołazy, ul. Grunwaldzka 1/1)

Każdy z Klientów, który skorzysta z oferty wyceny nieruchomości otrzyma fachowo sporządzony operat szacunkowy. Dodatkowo oferuję Państwu ekspertyzy oraz opracowania, które nie stanowią operatu szacunkowego, w skład tej oferty wchodzi doradztwo w zakresie rynku nieruchomości, wyceny przedsiębiorstw, wyceny różnego rodzaju nieruchomości a także efektywność inwestowania w nieruchomości, oznaczanie przedmiotów odrębnej własności lokali, określanie wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnych inwestorów oraz bankowo-hipoteczna wartość nieruchomości. Prócz tego wykonuję raporty dotyczące nieruchomości, w których mogą Państwo znaleźć kompleksowe informacje dotyczące stanu prawnego danej nieruchomości.

Wycena nieruchomości to oferta świadczona na terenach całych województw: dolnośląskiego, w szczególności w mieście Wrocław, opolskiego (wszystkie powiaty) oraz południowej części województwa wielkopolskiego. Cennik jest ustalany indywidualnie i zależy od różnych czynników, w przypadku chęci ustalenia ceny zapraszam do kontaktu mailowego lub telefonicznego z naszym rzeczoznawcą nieruchomości.

 

O mnie


Wycena nieruchomości

Wycena przedsiębiorstw

Wycena maszyn i urządzeń